Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Drugim medium pod względem wykorzystania energetycznego jest sprężone powietrze. Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej zarówno projektanci jak i wykonawcy bardzo często ograniczają się do sprzedania urządzenia bez analizy potrzeb, miejsca usadowienia sprężarkowni i sposobu wykonania sieci. Najczęstsze błędy, jakie przy budowie sprężarkowni w swojej wieloletniej praktyce spotkaliśmy to zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu sprężarkowni, niedopasowana czerpnia i dobór zbiorników buforowych, źle dobrane sprężarki, a w eksploatacji błędne nastawy w panelach sterowniczych w procesie dopasowania sprężarek do pracy sieci i urządzeń odbiorczych. Spotykamy się często z narzekaniem na zbyt niską wydajnością sprężarki, a wina leży  po stronie odprowadzenia ciepłą z pomieszczenia sprężarkowni. Sprężarka zbyt często się załącza i wyłącza, a to źle ustawione parametry sprężarki. Takich błędów jest wiele, a wystarczy wiedza i obserwacja.

Należy pamiętać, że najlepszym źródłem obniżenia kosztów i przyczynienia się do poprawnej pracy urządzeń w sieci sprężonego powietrza jest wiedza i obserwacja pracy urządzeń oraz prawidłowe określenie wielkości zapotrzebowania na sprężone powietrze poprzez pomiary eksploatacyjne sieci sprężonego powietrza. Należy nie tylko określać ilość zużytej energii elektrycznej (pomiar prądów i napięć na każdej maszynie) na wyprodukowanie 1000 m3 sprężonego powietrza, ale przede wszystkim charakterystyki obciążenia poszczególnych maszyn i sieci przy zachowaniu parametrów pracy. Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, w tym trudnym gąszczu parametrów i uwarunkowań chcielibyśmy Państwu ułatwić funkcjonowanie dając w Państwa ręce pomoc w postaci aplikacji NTE QR AIR. Aplikacja ta pozwoli Państwu zorientować się, czy w dotychczasowej pracy urządzeń popełniacie jakieś błędy.

Sprężarkownie

Bardzo często zapomina się, że duży wpływ na pracę sprężarek, sieci i odbiorników mają pomieszczenia sprężarkowni. Aby sieć pracowała prawidłowo, na określonych parametrach należy dobrze umiejscowić, wykonać i skonfigurować sprężarkownię. W jej skład wchodzą nie tylko sprężarki, ale również czerpnie, układy osuszania i odwodnienia, wyrzutu zużytego powietrza, a także same pomieszczenia. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie: sprężarki, powinny pracować w określonych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku. Istotna jest przede wszystkim objętość pomieszczenia, temperatura i wilgotność, Te trzy parametry powiązane są z budową i wyposażeniem sprężarkowni.
Jeżeli wielkość czerpni lub wyrzutni jest za mała to automatycznie podnosi się temperatura pracy sprężarek, maleje wydajność sprężarek a jeżeli za duża następuje nadmierne wychłodzenie, a więc jej wielkość i sposób budowy decyduje w dużej części zarówno o temperaturze jak i wilgotności                   w pomieszczeniu. Na pracę sprężarkę mają nawet wpływ usytuowanie czerpni w stosunku do kierunków geograficznych świata. Podobnie dzieje się z kubaturą, w zależności od kubatury w sprężarkowni, albo rośnie albo maleje temperatura w pomieszczeniu. Nie bez znaczenia są urządzenia peryferyjne jak np. osuszacze. Ich praca w zależności od rodzaju osuszacza wpływa nie tylko na temperaturę w pomieszczeniu, ale i wielkość zużycia sprężonego powietrza lub energii elektrycznej. Nie należy zapominać o odwodnieniu. Jest to niezbędny element prawidłowej pracy sprężarkowni i sieci. Z naszego doświadczenia wynika, że mało kto sprawdza odwadniacze, a to one umożliwiają usunięcie wody z całego układu i jego prawidłową lub nieprawidłową pracę.

Sprężarki

Dobór sprężarek to kolejny element układanki pracy sprężarek i oszczędności w całym systemie sprężonego powietrza. Sprężarki powinny być dopasowane do wielkości rozbioru powietrza na odbiornikach w całym okresie doby. Jest to dość trudne, ponieważ do zaprojektowania sprężarkowni trzeba znać technologię wykorzystująca sprężone powietrze w procesie produkcji wyrobów. Trzeba pamiętać o własnościach sprężarek. Dla przykładu sprężarki śrubowe są mniej wrażliwe na temperatury w sprężarkowni, systematykę przeglądów i sposobu rozbioru sprężonego powietrza. Sprężarki łopatkowe natomiast są bardzo wymagające pod tym względem i stanowią przeciwieństwo śrubowych. Należy też zwrócić uwagę na sposób pracy sprężarek, czy są przeznaczone do pracy ciągłej, czy przerywanej. Spotkaliśmy się z problemem, że w sprężarce, która pracowała prawie non stop uszkadzał się silnik elektryczny i tylko dlatego, że silnik przeznaczony był do pracy przerywanej a więc potrzebował czasu na ostudzenie którego ta sprężarka nie miała.

Konfiguracja sieci

Konfiguracja sieci nierozerwalnie jest związana z dwoma parametrami: odległościami pomiędzy poszczególnymi urządzeniami odbiorczymi i wielkością poboru. Wiadomo, że im bardziej rozległa sieć tym większe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz jej większa awaryjność. Bardzo często właśnie awaryjność sieci decyduje o jej kosztach eksploatacyjnych. Dlatego właśnie projektanci, czasami nieświadomie, decydują o przyszłych kosztach eksploatacyjnych sieci sprężonego powietrza. Podczas eksploatacji sieci należy zwrócić baczną uwagę na problemy szczególnie podczas zimy i po analizie wysnuć z tego faktu właściwe wnioski. Bardzo często problemy eksploatacyjne wynikają ze złego spadku na rurociągach, źle dobranego układu osuszania i odwodnienia. Innym elementem znacznie wpływającym na koszty eksploatacyjne jest zły przekrój rurociągów. Często dokłada się kolejny odbiornik dostawiając sprężarkę, nie biorąc pod uwagę, że każdy element sieci ma swoje ograniczenia. Duży wpływ na prawidłową pracę mają zbiorniki buforowe oraz miejsce ich lokalizacji w sieci.

Parametryzacja pracy sieci sprężonego powietrza

Błędy w projektowaniu, wykonaniu i brak właściwej parametryzacji pracy sieci sprężonego powietrza jest jednym z głównych elementów tworzenia dodatkowych kosztów i negatywnego wpływu na sprawność pracy urządzeń. Parametryzacja wiąże się z dwoma parametrami pracy odbiorników oraz sieci: wielkość niezbędnego ciśnienia i ilość rozbioru powietrza. Ciśnienie na sprężarkach trzeba dobrać tak, aby pokryć spadki ciśnienia w sieci i wrażliwość odbiornika na obniżenie ciśnienia roboczego. Z własnego doświadczenia wiemy, że najlepiej dobrać parametry doświadczalnie. Bardzo często jest tak, że można nieco odejść od parametrów podanych przez producenta odbiorników.

Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski proponuje analizę pracy sprężarek, montaż urządzeń do poprawy parametrów sieci

- analiza konfiguracji sprężarkowni

- analiza konfiguracji sieci sprężonego powietrza

- analiza pracy sprężarek

- analiza pracy sieci

- przebudowa sieci sprężonego powietrza 

- poprawa pracy układów sprężonego powietrza

- montaż nowych sprężarek

Kolejny składnikiem systemu sprężonego powietrza są odbiorniki. My podzieliliśmy sobie na elementy: sterownicze i wykonawcze. Elementy sterownicze to wszelkiego rodzaju sterowniki pneumatyczne, zawory, reduktory, a wykonawcze to urządzenia takie jak siłowniki, dysze itp.

Odbiorniki sprężonego powietrza elementy sterownicze

Zawory to elementy sterujące pracą aparatury wykonawczej, od nich zależy, czy elementy wykonawcze będą pracowały prawidłowo i realizowana będzie polityka w dziedzinie oszczędności. Sterowanie nimi opiera się o ciśnienie rozruchu i pracy. Jeżeli w urządzeniu nie ma reduktora ciśnienia właśnie te dwa parametry są kluczowe w doborze ciśnienia w sieci. W przypadku, gdy taki reduktor jest należy zwrócić uwagę, z jakiego powodu w urządzeniu pneumatycznym się on znajduje.

Odbiorniki sprężonego powietrza elementy wykonawcze

Podobnie jak w przypadku zaworów kolejnym elementem wyznaczającym zużycie i ciśnienia sprężonego powietrza są elementy wykonawcze. W przypadku siłowników sprawa jest oczywista, istotne są zarówno siła jak skok siłownika. Jednak w przypadku dysz już taka oczywista nie jest a bardzo często korzysta się ze zwężek lub kawałka przewodu z zaworem nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. W ten sposób uzyskuje się marne efekty „zdmuchiwania”, jest to ewidentne marnotrawstwo energii.

Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski proponuje analizę pracy, montaż urządzeń do poprawy parametrów sieci

- analiza pracy urządzeń odbiorczych

- analiza współpracy sieci z odbiornikami

- montaż nowych urządzeń odbiorczych 

- przebudowa sieci sprężonego powietrza 

- poprawa pracy układów sprężonego powietrza